M o p o t o v a t suos iossa —
m u t t a p o l k u p y ö r ä ä e i
m i k ä ä n k o r v a a !
Polkupyöräteollisuus oli vielä lapsenkengissään v.
1898,
jolloin Suomen Polkupyörä- ja Konetehdas
aloitti toimintansa Turun Nummenmäellä. Teol­
lisuusneuvos K . E. Merilästä, joka reippaasti otti
uutta teollisuudenhaaraa »sarvista kiinni», onkin
lehtemme tässä numerossa maisteri I. Impivaaran
kirjoittama kuvaus, joten keskitymme lyhyesti
esittelemään tehtaan nykyvaihetta. Teknillisestä
johdosta huolehtii insinööri Pentti Laiho, ja yli­
työnjohtajana toimii Hjalmar Järvinen, jolla on
jo neljäs vuosikymmen menossa saman laitoksen
palveluksessa. Hänen kaltaisensa veteraanit muo­
dostavatkin tehtaan toiminnassa sen vankan perin­
teellisen rungon, jonka edustama asiantuntemus ja
kokemus on nykyaikaisen tekniikan turvin luonut
tehtaan keskeisistä tuotteista — S u p o - polku­
pyöristä ja -mopedeista — luotettavia ja kevyt-
kulkuisia pyöriä »teille suomalaisille», kuten teh­
taan nykyinen iskulause kuuluu. Vuosikymmenien
kokemuksen tulosta on myös se, että tuotteiden
osat ja vksitviskohdat pyritään mahdollisuuksien
mukaan
valmistamaan itse, joten Supo-pyörät
voidaan todella laskea suomalaisen metalliteollisuu­
den korkealaatuisiksi saavutuksiksi. Vaikka tätä-
nykyä elämmekin eräänlaista mopo-aikaa, on teh­
taan piirissä mielihyvällä pantu merkille, että
myös polkupyörien kysyntä osoittaa jatkuvaa
nousua. Usko tähän liikuntaa ja terveyttä edis­
tävään kulkuneuvoon vaikuttaa voimakkaasti yhty­
män tuotantopyrkimyksissä, ja pätevien mope-
dien ohella kehitetään polkypyöriä edelleen entistä­
kin paremmiksi.
26
Automaattisessa vannevalssikonees-
sa syntyy Supo-pyörien vanteita,
jotka on kehitetty samalla erittäin
lujiksi ja mahdollisimman keveiksi.
(
Kuva 1)
Vanteen valmistuksessa on monia
eri työvaiheita, joihin kuuluu hitsa­
uksien, hiontojen ja tarkkuusmit­
tauksien lisäksi manklaukseksi kut­
suttu vaihe ja tietysti huolellinen
viimeistely. Kuva avaralta vanne-
osastolta, jossa valmistuvat myös
lokasuojat, tavaratelineet ja etu-
haarukat. (Kuva 2)
Runko-osastolla valmistetaan tie­
tysti runkoja. Maallikko ei aavis-
takaan, kuinka useita työ- ja tarkis­
tusvaiheita tähän sisältyy. Mutta
onhan runko pyörän kehys, josta
koko kulkuneuvon kestävyys ja
keveys olennaisesti riippuu. (Kuva 3)
Kampien ja muiden hienompien osi­
en vaativat yksityiskohdat saavat
muotonsa koneistamossa, missä auto­
maattisorvit ja porakoneet jyrisevät
lakkaamatta. Seuraavia vaiheita ovat
hiomo, niklaamo — ja varasto.
Pyörien kulku maalaamoon tapah­
tuu erikoista rataa pitkin. Yleiskuva
koneistamosta. (Kuva 4)
27
I...,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25 28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38