Kesäisen Turun teatterit
36 selviytyi kurssin loppuun. Kurs­
sin aikana kertyi luento- ja esitel-
mätunteja yhteensä 75. Johtajana
toim i Turun Opaskerhon puheen­
johtaja Bo G r ö n h o lm ja luen­
noitsijoina ja opettajina eri alojen
asiantuntijoita. Kurssin päättäjäiset
ja todistusten jako oli 28. 4. 197?
Hotelli Ruissalossa.
KEVÄÄLLÄ painosta ilmestyneen
Turun jakelualueen puhelinluette­
lon painosmäärä oli runsaat 123.000
kappaletta, josta noin 76.000 kappa­
letta meni Turun kaupunkialueelle.
Tilaajanim iä luettelossa on noin
100.000. Tänä vuonna luettelon ja­
keluun osallistuivat puhelinlaitoksen
toim iston lisäksi turkulaisten pank­
kien toim ipaikat, joten luettelo oli
haettavissa yli 60:ssa jakelupis­
teessä.
Maan vanhin puhelinlaitos, Turun
kaupungin puhelinlaitos, täytti ke­
väällä 90 vuotta. Laitos aloitti toi­
mintansa yksityisenä yhtiönä ja sen
alkuunpanijana
oli
merikapteeni
Frans Nordfors. Nykyisin johtajana
on dipl.ins. Veikko K. T ä h t i.
TURUN Kaupunginteatterin näy-
täntövuoden päättäjäistilaisuudessa
ojennettiin eläkkeelle siirtyneelle
näyttelijä
Paavo T u o m is e lle
Kaupunkiliiton hopeinen ansiomerk­
ki sekä teatterin ja henkilökunnan
lahjat. Tuominen on työskennellyt
kaupunginteatterissa sen perusta­
misesta v. 1946 lähtien. Tilaisuu­
dessa puhuivat teatterilautakunnan
puheenjohtaja Olavi S a n ta la h -
ti, johtaja Ralf L å n g b a c k a ja
ohjaaja Kalle H o lm b e r g .
SAKSAN Liittotasavallassa sijait­
sevan
Turun
ystävyyskaupungin
Kölnin yliporm estari Theo Bu-
r a u e n kutsusta Turun kaupungin
valtuuskunta vieraili kaupungissa
5.— 9. 6. 1972. Kaupunginhallituksen
valitsemaan valtuuskuntaan kuului­
vat kaup.johtaja Väinö J. L e in o ,
kaupunginhallituksen jäsenet Erkki
T a b e ll ja Aarno L in d e q v is t,
kaupunginvaltuutetut John W ic k ­
s tr ö m ja Olavi L ä h te e n m ä -
k i sekä matkailupäällikkö Irmeli
T o r s s o n e n . Valtuuskunta tutus­
tui mm. Kölnin kaupungin kunnal­
lishallintoon ja nähtävyyksiin isän-
täkaupungin laatiman vierailuohjel­
man puitteissa.
Samppaiinnan Kesäteatterin oh­
jelmistossa on tänä kesänä Leena
Härmän huvinäytelmäuutuus "Vie­
kää tuhkakin pesästä", jonka on
ohjannut Aulis Ruostepuro. Näy­
täntöjä on aikana 22. 6.— 14. 8.
joka päivä torstaita lukuunottamat­
ta klo 19, pyhäisin myös klo 15.
Turun Kesäteatteri on valinnut
esitettäväksi Otto Tuuloksen hu­
vinäytelmän "Perintöjä jakamassa",
ohjaajana Pauli Virtanen. Tämän
teatterin näytäntökausi on 17. 6.—
13. 8. Teatteri pitää vapaapäivän­
sä maanantaisin, muuten esitysajat
samat kuin Samppalinnassa.
Tänä kesänä on tullut mukaan
myös Åbo Amatörteaterförening.
Gullan Wahlströmin ohjaamana sen
toimesta esitetään Porthanink. 1:n
pihalla J. J. Wecksellin laulukome-
diaa 'Giftermålsspekulanten'. Ensi-
Puukenkärallia
Aurakadulla
30 vuolta
takaperin
TURUN Pallo-Kissoilla on piiri-
sarjan jalkapallo-ottelu Paraisten
IF:ää vastaan viimeksi mainitun
kotikentällä.
Turkulaisjoukkueessa
pelasi Turun Sanomain toimittaja
Timo Järviö joka koko ajan yritti
ohjailla
erotuomarina
toiminutta
Stig Erikssonia.
Tiukassa tilanteessa yksi turku-
laispelaajista kampattiin nurin, ja
Timo Järviö huusi:
— Vapari ja varoitus!
Eriksson epäröi hetken, viheisi
pelin poikki, antoi turkulaisille va­
paapotkun ja huomautti tiukasti
Järviölle:
— Jos sinä viäl kerta huuta, mi­
nä ei viheltä ollenka.
(Teoksesta "ko Pumpula flikat
jokken putos”)
ilta on 21. 6. klo 18, jonka jälkeen
on jo määrätty muutamia näytäntö-
päiviä. Jatkosta päätetään myöhem­
min.
Muista kesäisistä viihteellisistä
tilaisuuksista mainittakoon Puola-
lanmäen ja Runebergin puiston
kohdalla Aurajoen rannalla järjes­
tettävät viihdeillat ja Käsityöläismu-
seossa
sunnuntaisin
tapahtuvat
kansantanssi- ja musiikkiesitykset.
DEN nya sommarteatern i Åbo —
uppförd av Åbo Amatörteaterföre­
ning — har valt som sin spelplats
Gamla Sibeliusmuseets gård Port-
hansgatan 1. Teatern ger pjäsen
''Gifterm ålsspekulanten", en komedi
med sång av Josef Julius Wecksell,
skriven 1856. Händelsen försiggår
i Åbo. Regi Gullan Wahlström,
premiär 21. 6. 72 kl. 18.
1942.
Heinäkuun ilta.
Turku.
AURAKADULLA on tungosta, nuo­
risoa paseeraa kadun apteekin puo­
leista jalkakäytävää hitaasti edes
takaisin, Yliopistonkadun kulmasta
alas Läntisen Rantakadun kulmaan,
täyskäännös, takaisin Yliopistonka­
dun kulmaan, täyskäännös... Aura-
katu oli sota-ajan turkulaisnuorison
kohtaamispaikka. Illat kuluivat Au­
rakadulla — elokuvissa ja Aura-
kadulla.
VIITTAAN pukeutunut saksalai­
nen upseeri, koppalakki, kovavarti-
set saappaat, kannukset — kovasti
korkea-arvoinen, ehkä Obersturm­
bannführer, tulee ripein askelin
alas Taidemuseon suunnalta jat­
kaen Aurakatua pitkin. Kopeakäy-
töksisen ei tarvitse kulkuaan hidas­
taa, vaikka kadulla vallitsi tungos:
hänelle tehdään tilaa. Pari nuoru­
kaista, oppikoululaisia, nostaa kä­
tensä Hitler-tervehdykseen. Kolman­
nen valtakunnan korskea edustaja
kohottaa samoin oikean kätensä,
(vasen käsi on viitan alla): "Heil
H itler!"
TYTTÖJEN m uodikkaat puuken­
gät kopsuvat. Nuorukaisten korko-
raudat nakuttavat katukiviä aske­
lien tahtiin. Saksalainen aliupseeri,
teräksenharmaa asepuku, keltaiset
kauluslaatat: lentäjä, on saanut ty­
tön molempiin kainaloihinsa. Mutta
paljon on yksin tai kaksittain kul­
kevia tyttöjä. Yksinäisen tytön kas­
voilla voi havaita ymmälläänoloa,
kun hän joukon mukana paseeraa.
Ensikertalainen Aurakadulla. Num-
TURUN SATAMAN UUSI MATKUSTAJA-
TERM INAAL I OTKANTT I V IH I TT I IN
• Oy. Silja Line Ab:n yhteistoi­
minnassa
Turun
kaupungin
kanssa Turun satamaan raken­
nuttama uusi m atkustajatermi­
naali Otkantti otettiin käyttöön
torstaina 25. 5. 1972. Rakennuk­
sen
vihkiäistilaisuus
pidettiin
keskiviikkona 24. 5. 1972. Tilai­
suuteen
osallistui
satapäinen
kutsuvierasjoukko, mm. Ruotsin
suurlähettiläs Göran
R y d n in g .
Tervehdyssanat esitti vuorineu­
vos Nils W e t t e r s t e in ja vih­
kimisen suoritti pääministeri Ra­
fael P a a s io
lyömällä kahdek­
san "lasia” hl Bore l:n laivakel-
lolla, joka kuuluu tri Hans von
Rettigin merihistorialliseen ko­
koelm aan. Bore avasi v. 1898
liikenteen reitillä Turku— Tukhol­
ma. Turun kaupungin tervehdyk­
sen ja kiitoksen esitti kaup.val-
tuuston
puheenjohtaja
Heikki
M u n te r
ilm oittaen kaupungin
tilanneen kuvanveistäjä Jussi Vi-
kaiselta 3,5 metrin korkuisen
laivan keulakuvaa esittävän veis­
toksen sijoitettavaksi terminaa-
lirakennukseen. Hän luovutti Tu­
run kaupungin vaakunan, jon­
ka satam alautakunnan puheen­
johtaja Paul
L in d b e r g
kiin­
nitti paikalleen odotussaliin. Ti­
laisuuden
musiikista
huolehti
Turun
Varuskuntasoittokunnan
yhtye. Lounas nautittiin Ilmatar-
aluksessa.
Lasista, teräksestä ja betonista
rakennetun
kahdeksankulmaisen
terminaalirakennuksen tilavuus on
yli 10.300 m3 ja lattiapinta-ala noin
2.500 m2, joihin lisäksi tulevat lai­
voilta terminaalitaloon
johtavien
syöttökäytävien yhteistilavuus 3.600
m3 ja lattia-pinta-ala 1.050 m2.
Seinien korkeus on lähes 8 met­
riä ja suuria 3 X 3 metrin kokoisia,
belgialaisia erikoislasisia lasiruu­
tuja on yhteensä 30 ja lisäksi pie­
nempiä ruutuja. Pohjakerrokseen
on sijoitettu Silja Linen ja VR:n li-
punmyyntitoimisto, pankki, matkai-
lutoimistotilat, kioskit ja säilytysti­
lat. Liukuportaat johtavat toiseen
kerrokseen, missä avaran valoisan
odotushallin lisäksi sijaitsevat mm.
lippujen tarkastus, WC:t, lastenhoi-
tohuone ja laivahenkilökunnan so­
siaaliset tilat. Kerroksesta johtavat
leveät portaat ylimmässä kerrok­
sessa olevaan 130 istumapaikan
kahvioon. Odotushallista ja kahvios­
ta avautuu näköalat Ruissalon suun­
taan.
Huonetilaohjelmassa on varattu
tilat mm. pidätettyjä ja tullin yksi­
tyiskohtaista
tarkastusta
varten.
Syöttökäytävien sivuilla oleva liu-
kuhihnakuljetin huolehtii matkata­
varoiden
kuljetuksesta.
Laivojen
lähtöajoista ilmoitetaan kovaäänis­
laittein ja valotauluin.
Rakennuksen pääurakoitsijana oli
rakennustoimisto Ruola Oy.
menmäeltä tai ehkä Raunistulasta
on tullut, koska Aurakatu on muo­
tia. Muotia, johon ei vaadita vaate-
kortin pisteitä!
NUORUKAISRYHMÄ on pysähty­
nyt Aurakadun ja Eerikinkadun kul­
maan, vaihtavat vilkkaasti m ielipi­
teitä urheilusta. Tänä iltana on ol­
lut "keskiviikkokilpailut" Urheilu­
puistossa. (Keskiviikkokilpailut oli­
vat siitä mukavat, ettei niihin tar­
vinnut etukäteen ilmoittautua. Il­
moittautuminen kilpailuihin tapah­
tui tuntia ennen kilpailujen alkua
kilpailupaikalla. Vaikka näitä keski-
viikkokilpailuja pidettiin joka viik­
ko, kilpailijoita aina riitti. Kotirinta­
malla olevat urheilijat — nuorukai­
sia etupäässä — ja lomalaiset niis­
sä kuntoaan kokeilivat.)
KAKSI nuorukaista, jotka ovat
erkaantuneet joukosta, astelee Län­
tistä Rantakatua sataman suuntaan.
Nuoret miehet keskustelevat innok­
kaasti. He suunnitelevat vapaaeh­
toisena armeijaan menoa. Ilmavoi­
miin, lentäjäksi olisi päästävä, se
on heidän toiveensa. "Ylväänä, voi­
mastaan tietoisena, halkoo sinival­
koinen hakaristi eetteriä..." Nuo­
rukaisten mieliin ovat iskostuneet
Finlandia-katsauksen lennokkaat sa­
nat, jotka on sepittänyt joku TK-
mies.
— SE oli merkillistä aikaa silloin
täällä Turussa, saksalaisia sotilai­
ta oli kaupungissamme enemmän
kuin omia. Turun sodanaikaisesta
elämänmenosta olisi kirjoitettava,
talletettava muistot, nämä vaati­
mattomat rivit kuuluvat niihin.
TAUNO VIRTA
Suomen Turun
irtonumeroita
myydään m.m
lehtipisteissä
ÅBO Underrättelser oli viettänyt
jotakin merkkipäiväänsä, ja vaikka
elettiin kieltolain aikaa, oli juhlissa
tietenkin nautittu virvokkeita. Leh­
den toim ittaja Hjalmar Tammelin oli
käyttänyt niitä siinä määrin, että ko­
timatkalla askel alkoi painaa, ja lo­
pulta Hjalmarin oli istahdettava
Wiklundin rautakaupan portaille.
Hänen seuralaisensa, taidemaa­
lari,
sittemmin professori Axel
Haartman (1877— 1969) jäi pitämään
ystävälleen seuraa, eihän toveria
voinut jättää yksinään. Haartman
alkoi hypellä lämpimikseen ja kävi
välillä ravistelemassa Hjalmaria he­
reille.
Kauempana seisoskeli poliisi, jo­
ka aikansa tilannetta seurailtuaan
asteli toverusten luo, tarttui Haart­
mania käsipuolesta ja retuutti tai­
teilijan kamarille.
Kun Haartman aamulla tuotiin
putkasta tavanmukaiseen kuuluste­
luun, hänelle luettiin iltaisen polii­
simiehen laatima syytekirjelmä, jos­
sa m ainittiin mm.:
— ... ja häiritsi pidätetty mm.
W iklundin yövahtia.
(Teoksesta "ko Pumpula flikat
jokken putos).
I...,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45 48-49,50-51,52-53,54