T u rk u o s t i Metsäk ylä n
t i l a n 5 ,7 m il j . m k:lla
Turun
kaupungin
ja
vapaaherra Claes Aminoffin
kesken
on
allekirjoitettu
kauppasopimus, jolla Turun
kaupunki osti kaikkiaan 98,25
ha:n suuruisen Metsäkylän
tilan 5,7 miljoonan markan
kauppahinnasta.
Kyseisestä alueesta on parhail­
laan käynnissä pakkolunastustoimet
kaupungin anottua niitä, mutta yhtä­
aikaisesti on myös neuvoteltu va­
paaehtoisesta kaupasta, joka nyt on
toteutunut.
Metsäkylän tila muo­
dostaa sen eteläpuolella olevien,
osittain kaupungin ja osittain yksi­
tyisten omistamien maiden kanssa
yhtenäisen alueen, joka ulottuu
Satakunnantieltä Pohjoiskaaren jat­
keelle. Alueen eteläosa on raken­
nuskiellossa kuluvan vuoden lop­
puun saakka. Alueelle on yleis­
kaavassa esitetty rakennettavaksi
asuntojen lisäksi pohjoisten kau­
punginosien alakeskus. Kaikkiaan
esittävät yleiskaavan maankäyttö­
suunnitelmat alueelle rakennetta­
vaksi vuoteen 2000 mennessä noin
190.000—309.000 brm-, josta liike-
ja muiden senkaltaisten tilojen
osuus on noin 47.500— 75.000 brm".
On kuitenkin varsin todennäköistä,
että rakennettavasta kerrosalasta
joudutaan huomattavasti tinkimään
■ Turun llpoisten asunto­
alueen koulun rakennushan­
ke toteutuu kahtena raken­
nuksena, joiden kokonais­
tilavuus on 30.270 m3 ja ker­
rosala 6.362 m2, llpoisten tä­
hän saakka toim inut neljä
luokkahuonetta käsittävä vii-
palekoulu on siirretty Hepo-
kullan koulun tilannetta hel­
pottamaan.
llpoisten koulun suurempi raken­
nus, jonka tilavuus on 18.700 m3 ja
kerrosala 4.408 m2, käsittää 3-luok-
kasarjaisen varsinaisen peruskoulun
ala-asteen sekä kaupunginkirjaston
sivukirjaston toimitilat. Pienemmän
rakennuksen tilavuus on 11.570 m3
ja kerrosala 1.954 m2. Siihen sijoi­
tetaan
palloiluhalli aputiloineen,
terveysasema ja talonmiehen asun­
to.
Syyslukukauden alussa valmistui
osa peruskoulutiloista ja kuluvan
vuoden lopussa ovat valmiina loput
koulutilat, sivukirjasto ja palloilu­
halli. Terveysaseman tilat saadaan
käyttöön ensi vuoden keväällä.
jo yksistään sen tähden, että ko.
alueella on sellaisia runkokaavan
maisemallisiin
suojelukohteisiin
kuuluvia alueita kuin Kuninkojan
laakso, tammimetsiköt ja mäntymet­
siköt.
Metsäkylän tila käsittää peltoa
noin 42,68 ha ja metsää sekä muu­
ta maata noin 55,57 ha. Alueesta
on asemakaavoitettu vain runsaat 5
ha. Lounais-Suomen Piirimetsälau­
takunnan suorittaman arvion mu­
kaan Metsäkylän puuston arvo on
731.811 mk, josta noin 40 % voita­
neen irrottaa metsänhoidollisella
hakkuulla. Maapohjan hinnaksi tu­
lee kauppasopimuksen mukaan 5,77
mk/m-, jota on pidettävä varsin
kohtuullisena.
Kaupunginvaltuusto
hyväksyi kaupan kuluvan vuoden
kesäkuun 9. päivänä pitämässään
kokouksessa.
Metsäkylän
historiallisen
tilan
menneisyys ulottuu 1600-luvulle asti
ja vanhimmat merkinnät nykyisestä
maarekisteristä löytyvät jo v. 1786
kohdalla. Tila on kuulunut vapaa-
herra Claes Aminoffin suvulle vuo­
desta 1807 lähtien. Tilan omistajina
olivat 1600-luvulla mm. Jägerhor-
nien ja Carpelanien suvut. Turun
kaupungin omistukseen nyt siirtynyt
Metsäkylän tila on ollut vapaaherra
Claes Aminoffin hallussa vuodesta
1944 lähtien.
Hepokultaan suunnitellaan uutta
koulutaloa ja Runosmäen uuden
koulutalon pääpiirustukset ovat kou­
luhallituksen tarkastettavina.
LAUSTEELLE KOULU
KAHDESSA VAIHEESSA
Turun kaupungin koulusuunnitel­
man mukaan Lausteen asuntoaluet­
ta varten tarvitaan ala-asteen koulu,
joka lopullisessa koossaan on Va-
saramäen koulun suuruusluokkaa.
Pääpiirustusvaiheessa oleva koulu
sijoitetaan
Raadinkadun varrelle
kuntoradasta koilliseen. Rakennus­
ohjelman mukaan Lausteen koulu
rakennetaan kahdessa vaiheessa
ensimmäisen vaiheen käsittäessä
kuusi varsinaista luokkahuonetta,
400 m2:n voimistelusalin näyttämöi­
neen, pukeutumis- ja peseytymis-
tiloineen, koulukeittolan, terveyden­
hoito- ja hallintotilat. Erikoistilat on
jo tässä vaiheessa suunniteltu lo­
pulliseen kokoonsa, joten koulun
laajentaminen 18-luokkaiseksi ala-
asteen kouluksi on aikanaan hel­
posti toteutettavissa.
K a lle Holm berg
Tu run
"veljekset'’
tv -oh je lmaks i
■ TV-2 suoritti Turun kau­
punginteatterin suurella näyt­
tämöllä Aleksis Kiven näytel­
män
"Seitsemän veljestä”
taltioinnin
värikuvanauhalle.
200 000—250 000
markkaa
maksava värlohjelma lähete­
tään televisiokatsojille ensi
vuoden alkupäivinä.
"Seitsemän veljeksen” televisio-
taltioinnista vastasi ohjaaja Matti
T a p io , joka yhdessä teatteripääl­
likkö Eero SiIva stin ja ohjaaja
Kalle
H o lm b e r g in
kanssa
muodosti työryhmän. Tv-taltioinnissa
oli mukana lähes 40 henkilöä, mm.
TV-2:n johtaja Pentti P a lo h e im o
ja tiedotussihteeri Tarja F le m ­
m in g . Lisäksi oli mukana kuusi
henkilöä Sveriges Radion teknises­
tä henkilökunnasta sekä kaksi yh­
tiön
väriulkolähetysautoa,
jotka
Yleisradio sai lainaksi. Keväällä
taltioitiin
näytelmä
"Aleksis
Kivi” .
RUNOSMÄEN vanhainkodissa on
avattu laitoskirjasto, josta voivat
lainauksia tehdä kodin asukkaat ja
henkilökunta. Turun kaupunginkir­
jaston alaisena toimiva lainaus-
osasto on avoinna kaksi kertaa
viikossa. Vanhainkodin johtajatar
Anneli S a le n iu s - H o lm r o o s
on kertonut, että kirjastossa on
sokeille omia äänikirjoja ja palvelu­
muotoon kuuluu myös kirjojen vie­
minen omiin huoneisiin niille, jotka
eivät itse pysty kulkemaan lainaus-
osastolle. Tarkoituksena on pitaa
vanhainkodissa erityistä kirjasto-
kerhoa,
jossa
käsitellään alan
aiheita.
I l
poisiin uusi koulurakennus,
sivukirjasto ja terveysasema
Rakastunut
ram p a -e lo k u v a
filma ttiin
Hirvensalossa
■ Joel Lehtosen 1920-luvulla
ilmestyneestä
romaanista
"Rakastunut rampa", jonka
alaotsikkona on "Sakris Kuk-
kelman, köyhä polveviikki”
valmistetun elokuvan ensi-ilta
on
suunnitelmien mukaan
lokakuussa yhtäaikaa kah­
deksassa teatterissa eri puo­
lilla Suomea.
Elokuvaa film attiin mm. Turun
Hirvensalossa. Käsikirjoituksesta ja
ohjauksesta vastaavat Tarja L a in e
ja Esko F a v é n . Kuvaus on Kari
S o h lb e r g in ja musiikin on sä­
veltänyt turkulainen Matti "Rag"
P a a n a n e n . Tuottaja on Filmi-
syndikaatti Ilkka L e h to n e n .
Rakastunutta rampaa Sakris Kuk-
kelmania esittää Vesa-Matti L o ir i
ja hänen rakastettuaan Nelmaa (Sa­
nelma Kinnusta) Leena U o tila .
Ritva V a lk a m a tulkitsee Nelman
ystävättären Mimmin (Mimmi Bys-
kata) roolin.
Turun
Gö tebo -ko tiin
lisä tilo ja
Turun
Katulähetyksen
Götebo-kotia
Ursininkatu
9:ssä on laajennettu Turun
ev.lut.
seurakuntien huoleh­
tiessa kustannuksista. Kotiin
voidaan nyt sijoittaa 46 mies­
tä. Majoitushuoneita on 12 ja
lisäksi kodinhoitajan asunto­
tilat.
Aikaisemmat ryhmätoi­
minta- ja kokoustilat on sa­
neerattu majoitustiloiksi.
Götebo-kodin toiminta alkoi v.
1948 ja sen perustaminen ja toi­
minnan aloittaminen oli mahdollista
Turun ystävyyskaupungista Göte­
borgista saaduilla lahjoituksilla.
V. 1974 katulähetyksen kolmessa
miesten ja yhdessä naisten kodissa
yöpyi yhteensä 1 668 koditonta tai
asunnotonta henkilöä, joista 1600
miestä ja 68 naista. Yöpymiskertoja
oli yhteensä 45 832 yötä. Lisäksi
toimi 15. 5. 1975 asti 8 vuoden ajan
Suoja-Maja asunnottomille alkoho­
listeille.
Götebon
laajentamiseen
ryhdyttiin katulähetyksen saatua joi­
takin vuosia sitten kokoustiloja
Kupittaan työkeskuksesta ja kun
jouduttiin tänä vuonna luopumaan
Kerttulinkadun miesten katulähetys-
kodista.
Turun
Nappu laliiga
mestariksi
■ Turun Nappulaliiga voitti jalka­
pallossa Suomen nappulamestaruu-
den Kuopiossa pelatussa ottelussa.
Tämä oli toinen mestaruus, sillä
edellinen
kulta vallattiin Turussa
1971. Tätä ennen TuNL on selviyty­
nyt kerran
hopealle ja kolmasti
pronssille.
Mestarijoukkueeseen
kuuluivat
Kari
Leino, Kenneth
Söderlund, Olli Intovuori, Dan-Ola
Eckerman, Ismo Nikkonen, Jyrki
Kurokallio,
Kari Uronen, Tomi
Nikander, Ari Hämäläinen, Kai Säl-
lylä, Kari Leino, Erkka Petäjä, Mika
Lipponen, Santtu Hämäläinen, Esa
Jaatinen, Jouni Alén, Jari Auranen,
Jouni Tuominen ja Jari Koponen.
TURUN KAUPUNGILLA
VASTAANOTTO
Nappulamestareille kaupunginval­
tuuston istuntosalissa järjestetyllä
vastaanotolla apul.kaup.johtaja Jo­
hannes K o ik k a la in e n
esitti
Turun kaupungin onnentoivotukset.
Jokainen nappulamestari sai tilai­
suudessa muistoksi omistuskirjoi­
tuksin varustetun Turku-aiheisen
kuvateoksen. Tilaisuudessa katsel­
tiin Turku-filmi sekä nautittiin limsat
ja jätskit.
Turun Nappulaliigan puheenjoh­
taja Antti H e in o esitti nappuloi­
den kiitokset Turun kaupungille.
Mestareille on esitetty lukuisia
tervehdyksiä ja onnitteluja. Näistä
mainittakoon Suomen Palloliiton
Turun piiri sekä ex-maaottelu-
pelaajat Thure Sarnola ja Aulis
Rytkönen. Oy Pyöräkellari ja Tun-
turipyörä Oy yllättivät nappulames-
tarit lahjoittamalla jokaiselle mes-
taripojalle ja valmennusteam'in jä­
senelle Tunturi-laukut ja harjoitus-
paidat.
YHTEISVASTUUKERÄYS
tuotti
Turussa 74 780 markkaa, joka on
uusi ennätys Turussa. Tänä vuonna
ovesta
ovelle
keräystä suoritti
220 listakerääjää, joista paras oli
vahtimestari Hilma L a in e Kaari­
nan seurakunnasta tuloksella 2 083
markkaa.
Ensimmäiseksi sijoittui
Tuomiokirkkoseurakunta tuloksella
13 215 markkaa. Seuraavat olivat
ruotsalainen ja Martin seurakunnat.
Listoilla kerättiin 41.813,55 mk,
lippailla 5 335,55 mk, kolehdeilla
11 046,16 mk, juhlilla ja myyjäisillä
5 014,04 mk, postisiirtolipukkeilla
5 396,80 mk ja liikkeissä 6164,32
mk. Tuotosta jää 30 % paikallis­
seurakuntien diakoniatyöhön, 40 °/o
kirkon ulkomaan avulle, 10 % lapsi-
invalidien työn tukemiseen, 10 %
hiippakuntien välityksellä vähävarai­
sille seurakunnille ja 10 % keräys-
kuluihin ja katastrofirahastolle.
K ivikukkaro -
Työväen
Säästöpankin
uusi liiketalo
■ Turun Työväen Säästö­
pankin pääkonttorin uusi toi­
mitalo, Kivikukkaro Yliopis­
tonkadun varrella valmistui
kesäkuun
puolivälissä.
Pankki
oli
aikaisemmin
omassa osakkeessaan asun­
toyhtiössä, ja kun sille tar­
joutui tilaisuus ostaa tontti
aivan entisen pääkonttorin
vierestä, ryhdyttiin suunnitte­
lemaan oman toimitalon ra­
kentamista omalle tontille.
Säästöpankin
toimitalon
on
suunnitellut arkkitehtitoimisto Aarne
Ehojoki ja rakentanut Urakoitsijat
Oy.
Rakennuksen suunnittelussa
on pyritty ottamaan huomioon paitsi
käytännöllisyys, myöskin sen kes­
keinen sijainti, joka asettaa tietyt
vaatimukset
sen
ulkomuodolle.
Niinpä rakennuksen julkisivu on
suomalaista Lapin marmoria, joka
on kauneudestaan saanut varauk­
settoman tunnustuksen.
Itse säästöpankissa ovat uutuuk­
sina mm. niemen muotoon tehty
pankkitiski talletusosastolla, jossa
voi kaikki talletusasiat hoitaa missä
kohden tiskiä tahansa.
Uudessa
pääkonttorissa on otettu käyttöön
myöskin tietokoneen kassapäätteet,
jotka entisestään nopeuttavat asia­
kaspalvelua.
Kivikukkaron
kokonaistilavuus,
140-paikkainen
autotalo mukaan
luettuna, on n. 70.000 m3. Lattia­
pinta-alaa on n. 10.000 m2, josta
säästöpankin omassa käytössä on
n. 3.000 m2. Muu osa tiloista on
vuokrattu erilaisille liikkeille ja toi­
mistoille Turun Työvoimapiirin ol­
lessa suurimpana vuokralaisena.
Ehkä osittain talon keskeisestä
sijainnista johtuen turkulaiset osoit­
tivat sitä kohtaan suurta mielen­
kiintoa jo rakennusvaiheen aikana.
Myöskin talon nimikilpailu kiinnosti,
sillä kilpailuun saatiin kaikkiaan n.
4.500 vastausta, joista parhaana
pidettiin
käyttöön otettua Kivi-
kukkaroa.
Turun
Työväen
Säästöpankin
pääkonttori on koko olemassaolon­
sa ajan, eli yli 6 vuosikymmentä,
toiminut Yliopistonkadulla. Säästö­
pankilla on kuitenkin 22 muutakin
konttoria eri puolilla kaupunkia.
Niiden avulla on pyritty saamaan
myöskin kaupungin laitaosien pank­
kipalvelu keskustan tasolle.
OSUUSKUNTA Turun Messujen
toimistosihteeriksi on nimitetty mer­
konomi Aino N y m a n , joka on toi­
minut viimeksi Oy. J. R. Lehtinen
Ab Konditorian konttoripäällikkönä.
I...,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37 40-41,42-43,44-45,48-49,50-51,52