To im i tus -
sihteerin
p ö y d ä l tä
TURUN kaupunki on julkaissut
professori Jussi Mäntysen kaupun­
gille lahjoittamista teoksista kuva­
teoksen, jossa on Kari Lehtisen
ottamia valokuvia Mäntysen eläin-
veistoksista sekä Osmo Laineen
laatima esipuhe suomeksi, ruot­
siksi, englanniksi, venäjäksi ja sak­
saksi. Painoasun on suunnitellut
Åke Ohlsson. Turun kaupunginhal­
litus luovutti teoksen ensimmäisen
kappaleen professori Jussi Mänty­
selle Turun kaupunginsairaalassa
lauantaina 8. 5. 1976, jolloin hän
täytti 90 vuotta.
TURUN liikenneturvallisuusyhdis-
tys on julkaissut liikenneoppaan,
jossa on autoilijoille tärkeitä tietoja
risteyskarttoineen
ja
kirjallisine
neuvoineen. Oppaan mukaan kolme
pahinta yhteentörmäysristeystä Tu­
russa ovat Ratapihankatu— Koulu-
katu, Puutarhakatu— Sairashuoneen-
katu ja Hämeenkatu— Uudenmaan­
katu. Vaarallisiksi ovat osoittautu­
neet Turun yksisuuntaiset kadut
Brahenkatu ja Kauppiaskatu sekä
Myllysillan valmistuttua Koulukatu
ja Puistokatu. Oppaan sisällyksestä
vastaavat toimiupseeri Lauri Toivo­
nen, komisario Matti Tähtinen, insi­
nööri Pertti Mäntyjärvi, toimisto­
päällikkö Helge Paalimäki, lakit.lis.
Jaakko Stenius ja katsastusmies
Reino Lähteinen.
sen järjestäjinä ovat Suomen Kau­
punkiliitto,
Suomi-Neuvostoliitto-
Seura sekä kokouksen isäntäkau-
punki Turku.
Kokouksen
keskeiset aiheet
ovat: Neuvostoliiton ja Suomen
kaupunkien osuus Neuvostoliiton
ja Suomen suhteiden kehittämises­
sä sekä niiden toiminta ETY-ko-
kouksessa hyväksyttyjen periaat­
teiden ja sopimusten toteuttami­
seksi, Kaupunki ja nuoriso sekä
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran
ja
Neuvostoliitto— Suomi-Seuran
toi­
minta ja niiden osuus ystävyys­
kaupunkitoiminnassa.
Kussakin teemassa on suoma­
lainen ia neuvostoliittolainen alus­
taja. Suomalaiset alustajat ovat
Paavo Aitio, Pekka Paavola ja
Teemu Hiltunen.
MATKAILUASIAMIEHILLÄ turku-
laispuheenjohtaja.
Valtakunnalli­
nen kunnallisen alan matkailujär-
jestö, Matkailuasiamiehet r.y, on
valinnut puheenjohtajakseen seu-
raavaksi toimikaudekseen turkulai­
sen jäsenen, matkailupäällikkö Ir­
meli Torssosen.
Turkulaisuus on voimakkaasti
ollut mukana yhdistyksen toimin­
nassa sen alkuajoilta saakka, oli­
han yhdistyksen puuhamies, yksi
sen perustajajäsenistä ja sen sil­
loinen sielu matkailuasiamies Arvo
Hovila, joka toimi yhdistyksen pu­
heenjohtajana peräti kahdeksan
vuotta. Arvo Hovilan puheenjohta­
jakausi onkin pisin Matkaiiuasia-
miesten toiminnassa.
Nykyinen puheenjohtaja on tällä
pallilla ensimmäinen nainen. Siitä­
kin huolimatta, että Matkailuasia­
miehet r.y:n jäsenistöstä on 34 %
naisia, on yhdistyksen nimi säily­
tetty ainakin toistaiseksi miesvoit-
toisena!
Myös kunnallisella matkailusek-
torilla koetaan voimakasta tarvetta
yhteistyöhön.
Kuntia rajoittavat
kuitenkin useat eri säännökset ja
määräykset eri yhteistyöhankkeiden
käytännön toteuttamisessa. Mat­
kailuasiamiehet r.y. mahdollistaa
omalta osaltaan eri kuntien välistä
yhteistyötä
antamalla käyttöön
kanavan, jonka avulla yhteisten
projektien
toteuttaminen
myös
käytännössä helpottuu. Järjestö on
syntynyt todellisesta kanssakäymi­
sen tarpeesta, mikä onkin kaikkien
järjestöjen elinkelpoisuuden perus­
edellytys. Yhdistyksen perustami­
sesta vuonna 1961 on jäsenmäärä
kasvanut 9:stä sataan. Tämä ku­
vannee osittain alan kehitystä ja
matkailualan arvostuksen kehitystä
kunnallisella sektorilla parina viime
vuosikymmenenä.
Matkailuasiamiehet r.y.n toimin­
ta tähtää ensisijaisesti jäsenistön
ammattitaidon ja tiedon lisäämi­
seen, mutta järjestöllä on mahdol­
lisuuksia vaikuttaa myös koko
maan matkailun kehitykseen mm.
antamalla lausuntoja ja tekemällä
aloitteita.
TURUN Karjalakuoro antoi 30-
vuotisjuhlakonsertin 16. 5. 1976 ent.
Akatemiatalon juhlasalissa. Tilai­
suudessa ojennettiin lukuisia ansio­
merkkejä. Sulasolin hopeisen ansio­
merkin sai Aaro Härmävaara ja
piirin hopeisen ansiomerkin Olga
Lehtonen, Karjalaliiton hopeisen
ansiomerkin Aili Grönroos, Irja Ver-
mola, Toini Porkka ja Reino Putko­
nen, kuoron 30-vuotismerkin A.
Grönroos, Helvi Rinne ja Reino Put­
konen sekä 25-vuotismerkin Olga
Lehtonen, Elina Toikka, Alina Pork­
ka, Eino Rinne ja Viljo Varjoranta.
TURUN kaupungin palveluksessa
20 ja 30 vuotta palvelleille jaet­
tiin kunniamerkit ja -kirjat Turun
linnassa perjantaina 7. 5. 1976.
Merkinsaajia on kaikkiaan 279,
joista 54 henkilöä sai 30-vuotis­
merkin.
TURUN Invalidit ry:n järjestä­
mässä invalidipäivän juhlassa 21.
3. 1976 ent. Akatemiatalon juhla­
salissa puhui maaherra Sylvi Sil­
tanen. Lisäksi ohjelmassa oli yh­
distyksen puheenjohtaja Magnus
Mäkisen tervehdyssanat, Raffu Val­
tosen yhtyeen musiikkiesityksiä,
yhdistyksen sekakuoro lauloi Aar­
ne Härmävaaran johdolla, tanssi­
esitys ym.
TURUN Postimerkkikerho
ja
Suomen
Postimerkkikauppiaitten
Liitto järjestivät yhteistoiminnassa
Postimerkkeilyn Päivät 20— 21. 3.
1976 Puolalan kansakoulussa Tu­
russa. Näyttelyn avauksen suoritti
liiton puheenjohtaja Nils Krogerus.
Näyttelyssä oli esillä noin 40 ko­
koelmaa, mm. presidentti Urho
Kekkosen Unkari-kokoelma, joka
käsitti Unkarin kansantasavallan
merkkejä vuosilta 1951— 1965. Tu­
run postin postitoimistossa lei­
mattiin kaikki lähetykset erikois­
leimalla. Näyttelyyn tutustui neli­
sentuhatta henkilöä. Ohjelmassa
oli myös postimerkkiaiheisia elo­
kuvia.
TURUN yliopiston ja Åbo Aka­
demin yhteistä akatemianpäivää
vietettiin 24. 3. 1976. Nyt 31. kerran
vietetyn päivän isäntänä oli tänä
vuonna Turun yliopisto, jonka ar­
keologian professori Unto Salo
esitelmöi aiheesta ”Puvun esihis­
toriaa Suomessa ja naapurialueil­
la." Toisen esitelmän piti Åbo
Akademin säätötekniikan professo­
ri Kurt W aller aiheesta "Ohjelmoi­
tu ihminen”.
KAATUNEITTEN
muistopäivän
Turun pääjuhlassa 16. 5. 1976 pu­
huivat eversti Pauli Kaskeala ja
kenttärovasti Erkki Hilke. Musiikki­
ohjelmasta vastasivat Turun varus­
kuntasoittokunta ja Maarian Nuor­
ten kirkkokuoro. Sankarimuistomer-
kille laskivat varuskunnan seppe­
leen eversti Pauli Kaskeala ja kap­
teeni Eero Karvala. 53:n eri kansa­
laisjärjestöjen yhteisen seppeleen
laskivat rovasti Yrjö Kiviharju, rouva
Sylvi Kinnunen ja opetusneuvos
Eero Läntinen.
OY. Yleisradion Länsi-Suomen
toimintakeskus vihittiin käyttöönsä
maanantaina 17. 5. 1976. Vihkimisen
suoritti pääjohtaja Erkki Raatikai­
nen. Läsnä tilaisuudessa olivat mm.
Yleisradion hallintoneuvoston pu­
heenjohtaja Atte Pakkanen ja kau­
punginjohtaja Väinö J. Leino. Käsi-
työläiskatu 10:ssä sijaitsevan toi­
mintakeskuksen pinta-ala on 1 500
neliömetriä. Uuteen toimintakeskuk­
seen muutettiin syksyllä 1973 Turun
konserttitalosta. Aluepäällikkönä on
Juhani Laven ja esimiehenä Matti
Jussila.
OY. Gustav Paulig Abilla oli 1. 6.
1976
100
-vuotismerkkipäivä. Mainit­
tuna päivänä tuli kuluneeksi 100
vuotta siitä, kun Lyypekistä Suo­
meen muuttanut Gustav Paulig pe­
rusti raakakahvin ja siirtomaatava-
rain tuontiliikkeen. Ensimmäisen
kahvipaahtimonsa hän perusti tä­
män vuosisadan alussa Helsinkiin.
Yhtiön liikevaihdosta kahvilla on
2/3 osuus, mutta kahvin rinnalle
ovat tulleet tee, mausteet, pakas­
teet, jäätelö-, Melitta- ja Libby-
tuotteet. Kahvia toimitettiin v. 1975
markkinoille noin 15 milj. kiloa.
Yhtiö on ainoa kotimainen teen
pakkaaja. Teen markkinaosuus on
noin 14 prosenttia. Maustevalikoi-
maan kuuluu noin 60 nimikettä.
Henkilökunnan lukumäärä oli viime
vuonna 824. Yhtiön toimitusjoh­
tajana on Rafael Wolontis ja Turun
aluekonttorin johtajana Rainer Lind­
gren. Paula-tyttönä on nykyisin
Hilkka Alatalo, joka on ollut tehtä­
vässä vuodessa 1973 lähtien. Hän
on järjestyksessä viides Paula-tyttö.
TURUN Lamppu täytti 100 vuotta
2. 6. 1976. Turun Lampun historia
alkaa Linnankatu 1:stä. Kauppias
Hjalmar Rydman avasi paikalla si­
jainneessa puutalossa 2. 6. 1876
Turun ensimmäisen lamppu-, lasi- ja
posliinikaupan. Kaupungin silloinen
liike- ja liikennekeskus sijaitsi Kirk-
kosillan tienoilla. Vuonna 1906 liike
siirtyi Algot Färdigille, joka alkoi
käyttää siitä nimitystä Turun Lamp-
pumakasiini. Kun Turun liikekeskus
siirtyi Kauppatorin tuntumaan, muut­
ti Turun Lamppumakasiini v. 1923
Linnan- ja Kauppiaskadun kulmauk­
seen paikkaan, missä liike edelleen
sijaitsee. Vuosikymmenien mittaan
on Turun Lampussa tehty useita
korjauksia, uudistuksia ja muutok­
sia. Muutamia vuosia sitten suori­
tettiin erittäin perusteellinen kor­
jaus. ja modernisointi, ja juuri 100-
vuotisjuhlan kynnyksellä on myymä­
lä korjattu ja uusittu. Turun Lamppu
Oy kuuluu nykyisin Opa Oy :lle,
jonka toimitusjohtajana on kauppa­
neuvos Kauko Ahlström. Monet
turkulaiset voivat sanoa, että Turun
Lamppu on se liike, "josta isoisä
lampun osti". Nykyisin on valaisi­
mien myynnistä luovuttu.
TURUN kaupunki tarjosi tänä
vuonna vuokralle 10 omakotitont­
tia. Tiistaina 4. 5. 1976 päättyneen
hakuajan sisällä hakemuksia saa­
pui yhteensä 199 perheeltä. Syksyl-
lä kaupunki vuokraa lisäksi 11
omakotitonttia Kärsämäestä Huhta­
mäki-yhtymän tehtaitten takaa Tii-
litehtaankadulta.
Viime vuonna
omakotirakentajat saivat kaupun­
gilta vuokrata 33 tonttia. Kahden
vuoden kuluttua aletaan omakoti-
rakentajille vuokrata maata Maa­
rian Jäkärlästä noin 150 tontin
kiintiöstä.
TAMPEREEN
kaupunginhallitus
vieraili perjantaina 21.5.1976 Tu­
russa tutustuen Runosmäen van­
hainkotiin ja Impivaaran uimahalliin.
Lounas ja vastaanotto oli Hotel
Marina Palacessa sekä neuvottelu­
tilaisuus ja päivällinen Hotelli Ruis­
salossa. Tamperelaisia vierailuun
osallistui 17:sta. Turun kaupungin­
johtaja Väinö J. Leino luovutti
tamperelaisille maalauksen Turun
ortodoksisesta kirkosta. Palkinto
annettiin Tampereen voitettua Turun
äänestysprosenttiluvussa viime syk­
syn eduskuntavaaleissa. Tampere
antoi uuden haasteen, jossa kilpail­
laan siitä, kummassa kaupungissa
äänestysprosentti nousee korkeam­
maksi ensi lokakuun kunnallisvaa­
leissa. Turku otti haasteen vastaan.
IMPIVAARAN uimahallin reliefikil-
pailun kolme ensimmäistä palkinto-
työtä tultaneen sijoittamaan kau­
pungin julkisiin tiloihin. Impivaaran
uimahalliin sijoitettavan I palkinnon
saavuttaneen taiteilija Olavi Lanin
reliefin sijoituskustannukset taitei-
lijapalkintoineen ovat arvion mu­
kaan noin 190 000 mk. II palkinnon
saanut taiteilija Arvo Siikamäen
teoksen "Kuvajainen” esittää talo-
rakennusosasto sijoitettavaksi beto­
nisena Nunnavuoren koulun ulko­
tiloihin ja III palkinnon saaneen
taiteilija Jarkko Rothin työn "Kimal­
lus" teräksisenä llpoisten koulun
musiikkikirjastoon.
RUOTSALAINEN sotilassoittokun­
ta Hemvärnet Musikkor antoi mak­
suttoman konsertin Turun kauppa­
torilla lauantaina 8. 5. 1976. Pu­
hallinorkesterin soittajavahvuus on
nelisenkymmentä ja sen johtajana
toimii Lars Boman. Orkesterin
edustamaan Kodinturvaan kuuluu
Ruotsissa yli 100 000 iäsentä. Kon­
sertti, jossa oli läsnä mm. kaup.
johtaja Väinö J. Leino, päättyi
Sam Sihvon Muistoja Pohjolasta.
TURUN Muna Oy 50 vuotta koti­
eläintaloutta kehittämässä. Vuonna
1926 aloitti Turun Muna Oy ensim­
mäisenä tehtaana rehujen sekoitta­
misen. Turun Sampo-Munitus oli
ensimmäisen
kananrehuseoksen
nimi. Edelleenkin Sampo-kananre-
hut ovat johtavia markkinoilla.
Rehukauppaan liitettiin jo aikaises­
sa vaiheessa tarvikekauppa ja koe­
toiminta rehuilla ja kotieläimillä.
Uusimpaa osaa yhtiön toimintaa
edustaa Jaakko-tehtaitten valmista­
mat viljankuivurit ja -siilot. Koko
yhtiön palveluksessa on lähes 350
henkeä ja yhtiön liikevaihto on n.
150 milj. markkaa.
VALTAOSA Turun peruskoulun
oppilaista tulee lukemaan vieraana
kielenään englantia, sillä 2144 tie­
dusteluun vastanneesta peräti 1941
valitsi englannin. Tiedustelun kieli-
mahdollisuudet
olivat
englanti,
ranska, venäjä, ruotsi ja saksa.
Englannin valitsi omassa koulussa
opiskeltavaksi
1941,
ranskan
omassa koulussa 5 ja vieraassa
koulussa 3, venäjän omassa kou­
lussa 10 ja vieraassa koulussa 9,
ruotsin omassa koulussa 99 ja
vieraassa koulussa 30 sekä sak­
san omassa koulussa 36 ja vie­
raassa koulussa 11.
TURUN Taideyhdistyksen Piirus­
tuskoulusta sai tänä keväänä pääs­
tötodistuksen kaksitoista kolmannen
vuosikurssin oppilasta. Kuudelle
oppilaalle jaettiin apuraha. Koulun
rehtorina on taiteilija Vieno Orre.
Päättyneenä lukuvuonna koulussa
oli 43 oppilasta. Viime syksynä
kouluun pyrkijöitä oli 62, joista
hyväksyttiin 13. Nykyisissä tiloissaan
Tervahovinkatu 6:ssa koulu on toi­
minut vuodesta 1973 lähtien. Kou­
lun tiloissa 21— 23. 5. 1976 järjeste­
tyssä oppilastöiden näyttelyssä oli
esillä 300 työtä. Uutuutena mm.
hitsaustöitä. Mukana oli myös Matti
Kivekkään kolmisenkymmentä valo­
kuvaa koulun työskentelystä.
TURUN yliopiston uudet profes­
sorit rikosoikeuden professori Rai­
mo Lahti, finanssioikeuden profes­
sori Tauno Vesanen ja sisätautiopin
professori Lennart Kalliomäki vas­
taanottivat virkansa keskiviikkona
28. 4. 1976 Turun yliopistolla. Aka­
temiatalon juhlasalissa pidetyssä
tilaisuudessa uudet professorit pi­
tivät juhlaesitelmänsä.
TURUN yliopiston humanistisen
tiedekunnan toiselle laitosraken­
nukselle on yliopiston hallituksen
päätöksellä annettu nimeksi Jusle-
nia. Nimi on johdettu tunnetun
turkulaisen kielimiehen ja histori­
oitsijan Daniel Jusleniuksen nimes­
tä. Uuden nimen myötä poistuu
käytöstä rakennuksen työnimenä
käytetty Humaniora II.
ÅBO Akademis Studentkår voitti
Turun yliopiston Ylioppilaskunnan
9. 5. 1976 järjestetyssä Aurajoen
soutukilpailussa. TYY hävisi myös
'sikariportaan'’ kilpailun. ÅAS sai
haltuunsa komean kiertopalkinnon.
Kärenin joukkueen kokoonpano:
Krister Österman, Kari Ranta-Aho,
Markku Vainio, Kari Salo ja perä­
mies Elisabeth Dahla. TTY:n jouk­
kue: Hans Ranta-Aho, Timo Ach-
ren, Pekka Lahti, Jari Hlvatyi ja
perämiehenä Outi Kari. — Käre­
nin hallituksen joukkue: Wilhelm
Kankkonen,
Mårten Johansson,
Rainer Backman, Peter Boström
ja perämiehenä Bjarne Nyman.
TYY:n hallituksen joukkue: Juha
Toivonen, Matti Kämäräinen, Mark­
ku Anttila, Reijo Suikkanen ja pe­
rämiehenä Sinikka Nieminen.
1...,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47 50-51,52-53,54-55,56-57,58